歌谱 - Sheet Content

6 6 6 5 6 [18] 6 3 5
6 6 6 5 6 [@(] [29] [18] 5
6 6 6 5 6 [18] 6 3 5
6 6 6 5 6
[6e] [6e] [6e] [5w] [6e] [18t] [6e] [30] [5w]
[6e] [6e] [6e] [5w] [6e] [@(Y] [29y] [18t] [5w]
[6e] [6e] [6e] [5w] [6e] [18t] [6e] [30] [5w]
[6e] [6e] [6e] [5w] [6e] [@(Y] [29y] [18t] [5w]
[6ep] [6ep] [6ep] [5wo] [6ep] [18ts] [6ep] [30u] [5wo]
[6ep] [6ep] [6ep] [5wo] [6ep] [@(YD] [29yd] [18ts] [5wo]
[6ep] [6ep] [6ep] [5wo] [6ep] [18ts] [6ep] [30u] [5wo]
[6ep] [6ep] [6ep] [5wo] [6ep] p a s d
[pf] 1 2 @ 3 5 p 3 [5s] [%h]
[6pdG] % 5 3 2 [5f] d
[psf] 1 2 @ 3 5 3 5 %
6 % 5 3 2 5 p a s d
[pf] 1 2 @ 3 5 p 3 [5s] [%h]
[6pdG] % 5 3 h 2 5 j
G 1 f 2 @ 3 5 3 5 %
6 % 5 3 2 5 p a s d
[pf] 1 2 @ 3 5 p 3 [5s] [%h]
[6pdG] % 5 3 2 [5f] d
[psf] 1 2 @ 3 5 3 5 %
6 % 5 3 2 5 p a s d
[pf] 1 2 @ 3 5 p 3 [5s] [%h]
[6j] % 5 3 h 2 5 G
f 1 2 @ 3 5 3 5 %
6 % 5 3 2 5 s a p

歌词&说明 - Extra Info

jojo golden wind hard……………………………


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn