歌谱

[tf] [wd] [es] [0a] [qp] [8o] [qp] [wa]

[tsf] o [wad] o [eps] u [0oa] u [qip] t [8uo] t [qip] t [woa] y

[tus] a s [wa] [es] f [0h] j [qg] f d g [8f] d s a [qp] o i u [wy] u i

[tuo] o [wo] p o i [etu] u [0u] i u y [qt] E e E [8t] t [qt] E e t [wr] t y

[8wu] [5ry] [6et] [3r] [4e] [1w] [4e] [5t] r [18wtu]


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn