歌谱

trtu | r- - - | ewet | w- - - |
q0qt | r-w- | ertu | y- - - |
trtu | r-w- | erty | u- - u |
iuyt | ruWr | e- - - | - - e_r_t_y_ |
u- - - | - - y- | o- i- | u-yt |
r- - - | - rte | - - - - | - - ew |
q- w- | et- - | r-t- | yi-u |
- - - - | - -yt | r- - - | W - - -


开始弹奏

此乐谱格式为自由钢琴网站专用格式,用电脑浏览器打开www.autopiano.cn,然后用键盘演奏。

自由钢琴(AutoPiano)是利用HTML5技术开发的在线钢琴应用,致力于为钢琴爱好者、音乐爱好者提供一个优雅、简洁的平台,在学习工作之余可以在线弹钢琴,享受音乐、生活的美好。

copyright © www.autopiano.cn